small 1
small 2
10.02.23
Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w kwestii odszkodowań dla Polski od Niemiec
Poniżej tekst oficjalnego stanowiska KPA: More»

MORE NEWS & EVENTS

The 2022 Polish American Congress Council of National Directors’ Meeting
10.27.2022
The 2022 Polish American Congress (PAC) Council of National Directors’ Meeting was held Oct. 19-20 at the Polish National Alliance (PNA) in Chicago. The PAC meeting was a very successful discussion of current issues affecting Polish-Americans and Poland.
 
Zmarł Frank Milewski
09.07.2022
Frank Milewski, były Prezydent Polish American Congress New York Downstate Division i członek Pulaski Association of Business & Professional Men zmarł w piątek, 2 września w Pennsylvanii.
 

JOIN Polish American Congress

There is an opportunity for every Polish American and Pole living in the United States willing to share of their talents and energy in a united effort to move forward on our goals. JOIN Polish American Congress!WELCOME

SIGN UP for Newsletter

The PAC promotes civic, educational and cultural programs designed to further not only the knowledge of Polish history, language and culture, but to stimulate Polish American involvement and accomplishments.

Thank you for donations

The PAC depends on public donations to continue its work. Your support is vital to ensure the continuing role of the PAC as the voice of Polonia, and America’s top advocacy organization for Poland. Please make your donation today. DONATE

CONTACT


02-10-2023

Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w kwestii odszkodowań dla Polski od Niemiec

Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w kwestii odszkodowań dla Polski od Niemiec
Poniżej tekst oficjalnego stanowiska KPA:

Agresja i okupacja Niemiec spowodowały katastrofalne zmiany w Polsce. Kraj poniósł największe straty majątkowe, osobowe i materialne w stosunku do całkowitej liczby ludności spośród wszystkich krajów europejskich. Efekty są i będą widoczne dla wielu kolejnych pokoleń.

Kongres Polonii Amerykańskiej popiera starania o odszkodowania dla Polski za zniszczenia wojenne spowodowane inwazją Niemiec i okupacją Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945. Kwestia ta wciąż stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań w powojennej historii Polski.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest w trakcie gromadzenia informacji i sporządzania planu dotyczącego podjęcia odpowiedniej akcji.

Do dnia dzisiejszego Polska nie otrzymała należnego odszkodowania za poniesione straty.

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej 1939-1945 został przygotowany w Polsce przez zespół 33 badaczy i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy i nauki, w tym historyków, archiwistów, rzeczoznawców majątkowych, ekonomistów, i adwokatów.

Łączna kwota obliczonych strat wynosi 6,22 bln złotych polskich - równowartość 1,53 bln USD, 1,3 bln euro.

Fakt, że Polska znalazła się pod opresyjną kontrolą sowiecką po II wojnie światowej, uniemożliwił rozstrzygnięcie sprawy reparacji. Układ Poczdamski z 1945 roku określał obowiązek wypłacania przez Niemcy odszkodowań Polsce, jednak jednocześnie wprowadził zasadę, że będzie to się odbywało poprzez ZSRR.

Polska nie miała wpływu na postanowienia tego porozumienia. Państwo polskie, nie tylko nie było w stanie współdecydować o wypłatach reparacji, ale także zostało zmuszone do oddania ZSRR znacznej ilości węgla – surowca strategicznego, który był bardzo potrzebny w czasach powojennej odbudowy.

Ponadto Polska została pozbawiona jakiejkolwiek pomocy finansowej po II wojnie światowej. Niemcy zachodnie i inne państwa Europy zachodniej otrzymały pomoc z Europejskiego Programu Odbudowy – znanego również jako Plan Marshalla, podczas gdy Polska została zmuszona przez władze Związku Radzieckiego do jego odrzucenia.

Państwo niemieckie, aby zabezpieczyć się przed wypłacaniem odszkodowań za szkody wojenne, powołało się na doktrynę immunitetów jurysdykcyjnych, która pozbawiła polskie ofiary wojny drogi prawnej do dochodzenia zadośćuczynienia od Niemiec.

Powyższe okoliczności skłoniły rząd polski do wystąpienia w sposób oficjalny do państwa Niemieckiego, w celu kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii odszkodowań.

We wrześniu 2022 roku polski parlament przyjął, rozwiązanie w sprawie dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy podczas II wojny światowej.

W październiku 2022 roku Rzeczpospolita Polska formalnie zażądała od Republiki Federalnej Niemiec wypłaty odszkodowania w wysokości 6,22 bilionów złotych polskich – równowartość 1,53 biliona dolarów amerykańskich – za straty materialne i niematerialne, a także odszkodowania dla poszczególnych ofiar niemieckiej agresji i okupacji oraz członków ich rodzin.

W nocie dyplomatycznej z 28 grudnia 2022 roku Niemcy odmówiły podjęcia jakichkolwiek negocjacjiz Polską, twierdząc, że temat jest zamknięty.

Podobnie jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a także większość polskiego społeczeństwa, nie możemy zgodzić się z takim twierdzeniem. W pełni zgadzamy się z poglądem, że kwestia należnego odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w Polsce w latach 1939-1945 nie może być uznana za zamkniętą, uregulowaną lub przedawnioną.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją, reprezentującą około 10 milionów Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w USA. Do KPA należą organizacje polonijne oraz indywidualni członkowie.

Przynajmniej dwa Polonijne pokolenia zostały bezpośrednio dotknięte poprzez II wojnę światową, wiele osób wyemigrowało w wyniku niemieckiej agresji na Polskę i nie mogło tam powrócić.

Praworządność zgodna z obecnym etapem rozwoju prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka wymaga od każdego kraju wypłaty odszkodowania za wszystkie szkody spowodowane bezprawną agresją. Odszkodowania należą się także Polsce, wypłacane były przez Niemców innym państwom i narodom. Jest niesprawiedliwością to, że Berlin odmawia wypłacenie odszkodowań Polsce.

Mamy nadzieję, że rząd niemiecki podejmie systemowe kroki w celu zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę po stronie Niemiec. Wierzymy, że sprawiedliwa rekompensata jest niezbędna zarówno dla pojednania, jak i dla budowania porządku międzynarodowego.

Kongres Polonii Amerykańskiej
Komitet Wykonawczy